Načítám...
Zpracování osobních údajů
  Zpět na úvod

Zpracování osobních údajů

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů dle GDPR

 

Společnost OK AVIATION BASE, S.R.O.  se sídlem Drásov 201, 261 01 Drásov, IČO:28239059 DIČ: CZ699004298, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 134559 (dále jen „Správce“), má zájem zpracovávat informace týkající se dobrovolných odběratelů firemních newsletterů (dále jen „Subjektů“) Informace týkající se  údajů subjektů představují tzv. osobní údaje ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“)

Ke zpracování osobních údajů pro výše uvedené účely je vyžadován souhlas subjektu údajů. Udělení takového souhlasu je zcela dobrovolné. Subjekt údajů má navíc právo udělený souhlas kdykoli odvolat písemným oznámením doručeným Správci. V takovém případě bude zpracování osobních údajů prováděné na základě odvolaného souhlasu neprodleně ukončeno. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním.V případě, že subjekt údajů udělí Správci souhlas se zpracováním osobních údajů, budou jeho/její osobní údaje zpracovávány v rozsahu:

a) jméno a příjmení, kontaktní údaje telefonní a emailové které subjekt údajů poskytl Správci

b) po dobu odsouhlaseného odesílání firemních newsletterů, tj. do odvolání takového souhlasu

c) Osobní údaje subjektů údajů nebudou předávány třetím stranám s výjimkou smluvního partnera Správce, zajišťujícího emailovou distribuci těchto emailů. S takovýmto smluvním partnerem má Správce uzavřenu doložku o Zpracování osobních údajů.

d) Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR), jejich opravu nebo výmaz (čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), popř. omezení zpracování (čl. 18 GDPR). Subjekt údajů má dále právo vznést námitku proti prováděnému zpracování (čl. 21 GDPR). Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR má subjekt údajů právo na přenositelnost osobních údajů, které se ho týkají a které poskytl Správci. Subjekty údajů mohou v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat Správce, a to na e-mailové adrese shop@pilotshop.cz

e) Pokud se subjekt údajů domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na Správce s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost subjektu údajů podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Subjekt údajů tímto uděluje svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů Správcem pro účely, v rozsahu a po dobu specifikovanou výše. Subjekt údajů bere na vědomí, že Správce bude tento souhlas archivovat pro účely plnění právní povinnosti. Správce musí být schopen doložit, že subjekt údajů udělil souhlas s prováděným zpracováním.